Bài viết nổi bật

  Bình luận mới

  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Phần mềm hay - Danh ngôn desktop

  Thống kê

  Thông tin
  Thành viên có bài viết nhiều nhất:
    1    hungtuan102 214
    2    thientuhuynh 70
    3    anhhungthuysan 22
    4    admin 8
    5    Mách Dương 7
    6    angiangtoday.com 6
    7    huyentran_12b2 5
    8    gocmuaban.vn 5
    9    boyhendy84 4
    10    linhlinh 3

  Thành viên:
    Tổng số: 461   ( +0 )
    Đăng nhập trong tháng này: 0
    Đăng nhập trong 1 giờ qua: 0
    Bị BANNED: 276

  Bài viết:
    Tổng số: 381  ( +0 )
    trong tháng này: 0
    trong 1 giờ qua: 0
    chờ duyệt: 1

  Bình luận:
    Tổng số: 277  ( +0 )
    trong tháng này: 0
    trong 1 giờ qua: 0

  Đăng nhập

  

  Trò chuyện

  admin
  admin
  Today18:08:49

  Bạn thanhlam ơi, bài viết thi tuyển công chức mình đã đăng lên trước rồi.
  Nếu bạn muốn đăng bài thì nên viết dài hơn 1 chút.
  Nếu tin ngắn thì bạn ghi vô phần Trò Chuyện bên tay phải ấy.
  Cám ơn bạn.
  Reply
  admin
  admin
  25 Tháng mười hai 2014

  xiexie
  Reply
  anhhungthuysan
  anhhungthuysan
  25 Tháng mười hai 2014

  CHÚC AE VÀ BÀ CON MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ HJHJHJJHJ
  Reply
  admin
  admin
  1 Tháng mười hai 2014

  Thử cái link đó đi bạn.
  Reply
  Trần Hương
  Trần Hương
  30 Tháng mười một 2014

  có b nào chỉ cho mình cách tải phần mềm spss với
  Reply

     

  Bầu chọn

  

  Bạn là Người An Phú?


  Truy cập

  Tình hình truy cập
  Hôm nay có: 37 lượt xem
  Tuần này có: 363 lượt xem
  Tháng này: 594 lượt xem
  Năm nay: 13906 lượt xem
  Tổng cộng: 1096687 lượt xem
  Kỷ lục: 58687 vào ngày 21.02.2015
  » » » Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

  Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ


  Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:
  Người An Phu Online banner
  
  Người viếtNgười viết: hungtuan102 | Ngày viếtNgày viết: 21-05-2012, 18:59

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

  Viết tiếp một ứng dụng BlackBerry có các thành phần giao diện nâng cao. Khi nhập đầy đủ username và password thì hiện ra một Album hình ành

   

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao


  Trong bài viết trước, chúng ta đã tạo một ứng dụng BlackBerry đơn giản có hình ảnh, button, menu...

  Hôm nay, chúng ta sẽ viết một ứng dụng có tính năng đa dạng hơn.

   

  • Tạo một project có tên nap02 User_Interface_Advanced

   

   

  • Eclipse sẽ tự tạo ra một package chứa 2 class mặc định (MyApp, MyScreen), trong những bài trước ta đã xóa chúng để tạo lại class mới. Trong bài này, để đơn giản, ta có thể sử dụng lại các class đó. Thay đổi tên class
  1. MyApp => UiApp
  2. MyScreen => UiScreen

  Sử dụng công cụ refactor của Eclipse để đổi tên class

   

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

  Chúng ta có 2 class chính: UiApp UiScreen

   

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

  • Class UiApp vẫn tương tự như bài trước, chỉ dùng để gọi giao diện, lưu ý là trong hàm xây dựng của nó, ta gọi chính xác class UiScreen

  
  public UiApp()    {                // Push a screen onto the UI stack for rendering.        pushScreen(new UiScreen());    }   
  

   

  • Class UiScreen chứa các thành phần giao diện sau:

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

  Trong class UiScreen, ta lần lượt xây dựng các thành phần sau:

   

  public final class UiScreen extends MainScreen {

   

  • Định nghĩa các thành phần giao diện có gọi hàm, các phương thức xử lý sự kiện:
  • Phần nhập username, password
  • Phần lựa chọn domain (Home hay Work)
  • Button Clear và Login
  • Command quản lý sự kiện cho 2 button trên (loginHandler và clearHandler)

   

  Hàm xây dựng của UiScreen:


      public UiScreen() {     

   

  • Tạo hình logo biểu tượng phía trên cùng của ứng dụng. Chú ý import file hình (iconvn.png) và thư mục res của project. Ở đây ta canh giữa hình bằng thuộc tính FIELD_HCENTER (Horizontally Center). Hình logo này chúng ta có thể chọn tùy ý, chỉ cần lưu ý kích thức sao cho không choáng chỗ giao diện màn hình.

          // add a logo        Bitmap logo = Bitmap.getBitmapResource("iconvn.png");        BitmapField bmpField = new BitmapField(logo, Field.FIELD_HCENTER);        add(bmpField);       

   

  • Ta ngăn cách các thành phần một đường kẻ ngang ---------------------------------

          // --------------        add(new SeparatorField());

   

  • Tạo 2 trường để nhập username/password

  
          // user name & password        username = new EditField("Username: ", "");        password = new PasswordEditField("Password: ", "");        add(username);        add(password);

   

  • Chọn domain bằng một list

                // domain         domain = new ObjectChoiceField("Domain: ",new String[]{"Home","Work"} );        add(domain);
  

   

  • Dấu check chọn nhớ password hay không:

                 // Remember pass        CheckboxField chkRemember = new CheckboxField("Remember password", true);        add(chkRemember);

   

  • Đường ngăn cách ---------------------------------------

                // --------------        add(new SeparatorField());
        

   

  • Tạo 2 button, ta thêm thuộc tính CONSUME_CLICK để khi nhấn button, ứng dụng không hiện popup menu gây khó chịu.

          // Button detail        btnClear = new ButtonField("Clear", ButtonField.CONSUME_CLICK);        btnLogin = new ButtonField("Login", ButtonField.CONSUME_CLICK );

   

  Ở đây, ta muốn canh đều 2 button và cho chúng nằm sang bên phải màn hình nên phải dùng thêm HorizontalFieldManager để chứa chúng. Các thành phần phía trên ta không sử dụng HorizontalFieldManager hoặc VerticalFieldManager vì mặc định, luôn có một class VerticalFieldManager quản lý các thành phần.

          // button position        HorizontalFieldManager buttonManager = new HorizontalFieldManager(Field.FIELD_RIGHT);        add(buttonManager);        buttonManager.add(btnClear);        buttonManager.add(btnLogin);

   

  • Tạo sự kiện khi nhấn button
  1. Clear: Xóa dữ liệu nhập trên 2 trường username va password   
  2. Login: hiện ra một album hình ảnh (sẽ viết class Album đó sau)  

  
          // event clear        btnClear.setCommand(new Command(clearHandler));        btnLogin.setCommand(new Command(loginHandler));
        
          
      }// kết thúc hàm xây dựng

   

  Định nghĩa các method:

   

  • Xóa dữ liệu field username và password

  
      public void clearText() {        username.setText("");        password.setText("");    }    

   

  • Khi nhập đầy đủ username/password thì sẽ gọi class Album chứa hình

  
      public void login() {
          if (username.getTextLength() == 0 || password.getTextLength() == 0) {             Dialog.alert("You must enter a username and password");         }         else {             UiApp.getUiApplication().pushScreen(new Album());         }             }

   

  • Ngoài việc cho phép người dùng thao tác trên 2 button, ta còn bổ dung thêm 2 control này trên menu của ứng dụng

   Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

      protected void makeMenu(Menu menu, int instance) {

         
  super.makeMenu(menu, instance);                 MenuItem loginMenu = new MenuItem(new StringProvider("Login"), 20, 10);         loginMenu.setCommand(new Command(loginHandler));         menu.add(loginMenu);                 MenuItem clearMenu = new MenuItem(new StringProvider("Clear"), 20, 10);        clearMenu.setCommand(new Command(clearHandler));         menu.add(clearMenu);     }     

   

  • Viết các command quản lý sự kiện cho các button, menu

      class LoginCommandHandler extends CommandHandler{        public void execute(ReadOnlyCommandMetadata metedata, Object context){            login();        }    }    class ClearCommandHandler extends CommandHandler{        public void execute(ReadOnlyCommandMetadata metedata, Object context){            clearText();        }    }
  

     
  }// kết thúc class UiScreen

   

  Như vậy ta đã tạo xong các thành phần giao diện chính và các control sự kiện.

  • Tiếp theo, ta viết class Album, class này được hàm login() gọi và quản lý nhiều hình ảnh.

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

  Ta giả định Album này chỉ hiện ra 3 hình ảnh

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

  download và improt các hình này vào thư mục res

  Lập trình BlackBerry - nap02 Giao diện nâng cao

   

  • Trong class Album, ta định nghĩa các thành phần sau:

   

  public class Album extends MainScreen {
      

  • Định nghĩa 2 biến chứa chiều rộng và chiều cao màn hình, ta sẽ dùng chúng để tùy chỉnh kích cỡ hình ảnh hiển thị
  private int displayWidth = Display.getWidth();private int displayHeight = Display.getHeight(); 
  • Hàm xây dựng:

  public Album() {

  • Ta sẽ cho hình ảnh hiển thị dựa vào class PictureScrollField, class này giúp hiện hình ảnh theo dạng cuốn thả theo chiều ngang.

  Hình ảnh chứa theo kiểu array, gồm 3 thuộc tính là

  1. Địa chỉ nguồn
  2. Tên hình ảnh
  3. Text giới thiệu khi rê chuột, click chọn hình ảnh

          Bitmap[] images = new Bitmap[3];        String[] labels = new String[3];        String[] tooltips = new String[3];

   

  • Ta tạo một array kiểu ScrollEntry[] với 3 phần tử (3 hình)

          ScrollEntry[] entries = new ScrollEntry[3];

   

  • Vì 3 bức hình của ta đều có tên là pic#.png (với # là số thứ tự) nên ta có thể dùng vòng lặp để cài đặt chúng. Ngoài ra, ta bổ sung thêm hàm resizeImage() để chỉnh kích thước những hình ảnh này theo một khung nhất định cho đẹp hơn.

          for (int i = 0; i < entries.length; i++)         {                 int imgIndex = i+1;            images[i] = resizeImage(Bitmap.getBitmapResource("pic" + imgIndex + ".png"));            labels[i] = "Label for image " + imgIndex;            tooltips[i] = "Tooltip for image " + imgIndex;            entries[i] = new ScrollEntry(images[i], labels[i],tooltips[i]);        }   

   

  • Trong trường hợp hình ảnh có tên không theo thứ tự, ta cài đặt từng hình một như sau:

   

  • Sau cùng, ta khởi tạo một PictureScroll (định nghĩa bên dưới) để chứa các hình ảnh ở trên

                 // final step - add entries to picturecroll        add(new PictureScroll(entries));        


      } // kết thúc hàm xây dựng

   

  • class PictureScroll là một instance của PictureScrollField, có nhiệm vụ tạo ra khung album, scroll ngang.

   

      private class PictureScroll extends PictureScrollField {

   

  Hàm chỉnh kích thước hình ảnh: ở đây tùy theo màn hình điện thoại mà ta tùy chọn kích cở ảnh (1/2 chiều rộng/chiều cao)

  
      private Bitmap resizeImage(Bitmap bm) {
          Bitmap resizeBm = new Bitmap(displayWidth/2,displayHeight/2);        bm.scaleInto(resizeBm,Bitmap.FILTER_BILINEAR);        return resizeBm;    } 

      
  }// kết thúc class Album

   

  down

  Từ bài viết này, tất cả source code sẽ được đưa lên GitHub.com tại:

   

  
  https://github.com/nguoianphu/lap-trinh-black-berry
  

   

  Cách cài đặt và sử dụng GIT tương tự như Subversion, xem hướng dẫn tại:

  http://blog.assembla.com/assemblablog/tabid/12618/bid/77264/Setting-Up-Git-on-Windows-in-Four-Easy-Steps.aspx

  Từ khóa:

  blackberry
  Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký thành viên để Viết bài.
  

  Add comment

  Họ tên:*
  E-Mail:*
  Câu hỏi:
  Thủ đô của Việt Nam là?
  Trả lời:*
  Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ
  Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:
  Người An Phu Online banner