Trang chủ > Nông nghiệp > Xác định lại địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Xác định lại địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn


2-06-2014, 20:16. Người viết: hungtuan102
(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới ban hành Văn bản số 547/UBND-VX ngày 30/05/2014, V/v Xác định lại địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Huyện An Phú (7 xã): Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Quốc Thái, Khánh An, Vĩnh Hội Đông, Phú Hữu;

Theo đó đã nêu:

Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015) bao gồm:

Huyện Tri Tôn (3 xã): Núi Tô, Lạc Qưới, Vĩnh Gia;

Huyện Tịnh Biên (4 xã): An Nông, An Phú, Nhơn Hưng, Văn Giáo;

Huyện An Phú (7 xã): Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Quốc Thái, Khánh An, Vĩnh Hội Đông, Phú Hữu;

Thị xã Tân Châu (2 xã): Vĩnh Xương, Phú Lộc;

Thành phố Châu Đốc (1 xã): Vĩnh Tế.

Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới của tỉnh An Giang là cơ sở để thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; đồng thời cũng là cơ sở để thực hiện các chính sách đối với công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại các văn bản hiện hành có liên quan.
Nguồn từ Văn bản số số 547/UBND-VX ngày 30/05/2014 của UBND tỉnh.

Văn Dũng
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG

Quay lại